Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Jõustumiskuupäev: 24.5.2018

 


     1        ESMASED SÄTTED

 1.1     FC ecom, s.r.o., kelle registreeritud aadressiks on Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 91105, Slovakkia ja registreerimiskood 51750155 („FACTCOOL“ või „meie“) on pühendunud enda klientide isikuandmete kaitsele vastavalt rakendatavatele andmekaitse valdkonna õigusaktidele. Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab seda, kuidas me enda Veebisaiti külastavate ja/või meie Kaupu ostvate Klientide isikuandmeid kogume, töötleme ja kaitseme.

 1.2        Käesolevas Privaatsuspoliitikas määratlemata suurtähtedega sõnade tähendused kattuvad meie Üldiste Sätete ja Tingimustega.     2        ANDMED, MIDA VÕIME TEILT KOGUDA

 2.1        Võime koguda ja töödelda järgmiseid andmeid:

a)        Isikuandmed, mille esitate meile veebisaidil vorme täites. Muu hulgas tähendab see andmeid, mille esitate Veebisaidi kasutamiseks registreerumisel või Veebisaidi kaudu tellimust tehes. Samuti võime Teie isikuandmeid küsida, kui teatate probleemist meie Veebisaidiga.

b)       Kui võtate meiega ühendust, võime salvestada kirjavahetuse kohta käivad andmed.

c)        Kui helistate meile, võime kõne väljaõppe eesmärkidel salvestada.

d)       Samuti võime Teil paluda täita uurimistegevuseks kasutatavaid küsimustikke, kuid nendele vastamine ei ole kohustuslik.

e)        Andmed Veebisaidi kohta tehtud tehingute ja Teie tellimuste täitmise kohta.

f)        Üksikandmed Teie külastuste kohta meie veebisaitidel, muu hulgas kuid mitte ainult liiklusandmed, asukohaandmed, veebipäevikud ja muud ühenduse andmed.     3        ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

 3.1        Kasutame Teie andmeid järgmistel viisidel:

a)        Teie konto registreerimiseks ja sellele juurdepääsu andmiseks, Teie poolt tellitud Kaupade eest maksmiseks ja Teie poolt tellitud kaupade kättetoimetamiseks.

b)       Tagamaks, et Veebisaidi sisu esitatakse Teie ja Teie arvuti jaoks kõige tõhusamal võimalikul viisil.

c)        Et pakkuda Teile andmeid Teie poolt soovitud Kaupade kohta või Kaupade kohta, mis meie arvates võivad Teile huvi pakkuda, kui olete nõustunud selliste teadete saamisega.

d)       Et täita Teie ja meie vahel sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi, muu hulgas kolmanda isiku poolt pakutavate Kaupade tarnimine või kolmanda osapoole kaudu teostatavate maksete töötlemine.

e)        Et võimaldada Teil kasutada meie Veebisaidi interaktiivseid funktsioone, kui Te neid kasutada soovite.

f)        Et teavitada Teid Veebisaidi muudatustest.     4        IP-AADRESSID JA KÜPSISED

 4.1        Selleks, et analüüsida Teie külastusi meie Veebisaidil, võime koguda ka küpsiseid (väikesed Teie arvutisse salvestatavad failid). Kui olete enda brauseris küpsised sisse lülitanud, olete sellega andnud ka nõusoleku küpsiste sellel eesmärgil kogumiseks. Kasutame järgmist tüüpi küpsiseid: (i) olulised küpsised, mis on vältimatud meie Veebisaidile juurdepääsu tagamiseks; (ii) funktsionaalsusega seotud küpsised, mis on olulised meie Veebisaidi korrektse toimimise tagamiseks (nende küpsiste keelamisel ei pruugi meie Veebisait korrektselt töötada); (iii) sooritusega seotud küpsised, mis ei tuvasta Teid individuaalselt (kuni Te ei ole sisestanud enda isikuandmeid mõnele meie vormile) aga on meile abiks sisu isikustamisel vastavalt sellele, kuidas Te meie Veebisaiti kasutate; ja (iv) sihtgrupi/reklaami küpsised, mis aitavad meil Veebisaidil kuvada kasutajatele huvipakkuvaid reklaame.

 4.2        Kasutame ka Google Analytics, Exponea ja teisi sarnaseid teenuseid, mis koguvad kolmandate poolte küpsiseid („Kolmanda Poole Analüütika“). Veebisaidil kasutatavate küpsiste poolt genereeritud andmeid (muu hulgas Teie IP-aadress) võidakse edastada ja hoida Kolmandate Poole Analüütika pakkujate poolt ka Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Kolmanda Poole Analüütika pakkujad kasutavad selliseid andmeid, et hinnata seda, kuidas Te meie Veebisaiti kasutate, et koostada Veebisaidi haldaja jaoks aruandeid Veebisaidi tegevuste kohta ning selleks, et pakkuda Veebisaidi tegevuse ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Kolmanda Poole Analüütika pakkujad võivad selliseid andmeid edastada kolmandatele pooltele, kellele neil on seaduslik kohustus andmeid esitada või kolmandatele pooltele, kes töötlevad andmeid Kolmanda Poole Analüütika pakkuja nimel. Kolmanda Poole Analüütika puhul ei seota Teie IP-aadressi või teisi küpsiseid mistahes teiste andmetega. Küpsisefailide kasutamise saate enda arvuti veebilehitseja seadistustes keelata; teadke aga, et sedasi tehes ei pruugi Teil olla võimalik Veebisaidi täieliku funktsionaalsuse kasutamine. Veebisaiti kasutades nõustute enda andmete töötlemisega Kolmanda Poole Analüütika pakkujate poolt ja eelpool nimetatud eesmärkidel. Google’i poliitikate kohta saate täpsemalt lugeda veebisaidilt: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=et 

 4.3        Küpsiste kogumise saate enda brauseri kaudu peatada, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik meie platvormi funktsioonid saadaval olla (oluliste küpsiste puhul ei või pruugi Te meie Veebisaidile juurde pääseda).

 4.4        Meie Veebisait ja Veebisaidi kasutamisega ja/või meie Kaupade ostmisega seotud teated, nagu näiteks turunduskirjad, võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida nimetatakse „veebimajakateks“. Veebimajakad töötavad üldiselt koos küpsistega ja võime neid kasutada küpsistega võrdväärsel viisil (vaadake eelnevat).     5        OTSETURUNDUS

 5.1        Nõustute, et me võime kasutada Teie elektrooniliste sidevahendite andmeid, mille võime saada Teie varasemast tegevusest meie Veebisaidil, või võime lubada nende andmete kasutamist kolmandatele pooltele, eesmärgiga võtta Teiega elektrooniliselt (e-post, SMS) ühendust, et edastada teavet kaupade ja teenuste kohta. Saate turundusteadete vastuvõtmisest loobuda, kui kasutate selleks iga saadud e-kirja jaluses olevat tellimuse tühistamise linki.     6        ANDMETE JAGAMINE

 6.1        Klõpsates Veebisaidi registreerimisprotsessi lõpetamiseks „Nõustun“ nupul või esitades FACTCOOLile Kaupade tellimuse, annate meile selgesõnalise nõusoleku Teie isikuandmete jagamiseks kolmandate pooltega, kelleks võib olla (i) ükskõik milline meie kontserni liige, sh tütarettevõtjad, meie lõplik valdusettevõte ja selle ettevõtte tütarettevõtjad; (ii) majutusteenuste pakkujad; (iii) turunduspartnerid; (iv) partnerid, kes pakuvad meile Lepingu täitmiseks vajalikke teenuseid, muu hulgas kättetoimetamine ja maksete töötlemine; ning pooled, kes on Teie andmete töötlejateks („Töötlejad“). Kõik sellised Töötlejad on nimetatud meie Veebisaidil ning nõustute, et Töötlejad saavad, koguvad, levitavad, salvestavad, organiseerivad, kohandavad või muudavad, hangivad, konsulteerivad, joondavad, kombineerivad, edastavad, kasutavad, hoiavad, blokeerivad, kõrvaldavad ja haldavad üle piiride liikumist seoses Teie isikuandmetega.

 6.2        Võime Teie andmeid jagada:

a)        Olukorras, kus müüme või ostame mõne ettevõtte või vara ja avaldame selle käigus Teie isikuandmed ettevõtte või vara võimalikule ostjale või müüjale.

b)       Olukorras, kus FACTCOOL või kõik selle olulised varad omandatakse kolmanda poole poolt ja üle antavate varade hulka kuuluvad ettevõtte poolt hoitud isikuandmed.

c)        Olukorras, kus meil on Teie isikuandmete avalikustamiseks või jagamiseks õigusaktidega määratud kohustused või kui see on vajalik meie Tingimuste ja muude kokkulepete jõustamiseks või rakendamiseks või FACTCOOLi, meie Klientide või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitseks. Siia alla kuulub ka andmete vahetamine teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, kui eesmärgiks on pettuste vältimine ja krediidiriski vähendamine.

d)       Olukorras, kus kehtivad õigusaktid lubavad sõnaselgelt isikuandmete avalikustamist. 


     7        ANDMETE HOIDMINE

 7.1        Nõustute, et võime Teilt kogutud andmeid edastada ja hoida riikides, mis jäävad väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“). Siia alla kuulub ka andmete töötlemine väljapool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate töötajate poolt, kes töötavad meie või meie tarnijate heaks. Sellised töötajad võivad muu hulgas tegeleda Teie tellimuse täitmisega, Teie makseandmete töötlemisega ja tugiteenuste pakkumisega. Enda isikuandmeid meile edastades nõustute sellise edastamise, hoidmise ja töötlemisega. Astume kõik mõistlikud sammud, et tagada Teie andmete turvaline käitlemine vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale.     8        TURVALISUS

 8.1        Meie eesmärgiks on hoida Teie andmeid turvaliselt. Seetõttu oleme rakendanud Teilt kogutud andmete kaitseks vajalikud füüsilised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed ja kavad (aga need ei vabasta teid kohustuseks astuda samme enda andmete kaitseks ning seda eriti andmete edastamisel). Eesmärgiks on välistada Teie isikuandmete lubamatu või õigusvastane töötlemine või Teie andmete juhuslik, lubamatu või õigusvastane juurdepääs, kasutamine, edastamine, töötlemine, kopeerimine, üleandmine, muutmine, kaotamine või kahjustamine. Sõltumata kõigi rakendatavates õigusaktides kehtestatud nõuete täitmisest ei ole võimalik tagada Teie andmete turvalisust, kui need edastatakse või antakse üle viisil, mis ei ole turvaline.

 8.2        Kui oleme Teile andnud (või olete ise valinud) salasõna, mis annab juurdepääsu Veebisaidi kindlatele osadele, peate selle salasõna hoidma salajas. Palun ärge jagage seda salasõna ühegi teise isikuga.

 8.3        Kahjuks ei ole teabe edastamine interneti teel kunagi täielikult turvaline. Anname endast parima, et Teie andmeid kaitsta, kuid me ei saa garanteerida Veebisaidile edastatud andmete turvalisust ning igasugune andmete edastamine toimub Teie enda vastutusel. Pärast Teie andmete saamist rakendame lubamatu juurdepääsu takistamiseks rangeid protseduure ja turvameetmeid.     9        TEIE ÕIGUSED

 9.1        Enda FACTCOOLi kontole sisse logimise järel saate muuta või kustutada meile avalikustatud andmeid (välja arvatud arveldusandmed, mida ei saa arveldamise tõttu muuta). Teil on võimalik enda registreerimine täielikult tühistada, paluda enda andmete muutmist või loobuda meie või kolmandate poolte saadetavatest turundusteadetest, kui saadate e-kirja aadressile factcool-ee@factcool.com.

 9.2        Teil on õigus keelata meil Teie isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel. Reeglina teavitame Teid (enne andmete kogumist), kui kavatseme Teie andmeid sellisel eesmärgil kasutada või kui kavatseme Teie andmeid sellisel eesmärgil avalikustada mõnele kolmandale poolele. Sellise töötlemise ennetamise õiguse kasutamiseks saate kasutada andmete kogumiseks kasutavate vormide juures asuvaid märkeruute. Seda õigust saate alati kasutada ka, kui saadate meile kirja aadressile factcool-ee@factcool.com.

 9.3        Teil on õigus tutvuda Teie kohta hoitud andmetele. Õigust andmetega tutvumiseks saate kasutada vastavalt kohaldatavale õigusele. Siiski, kui Teie päringud on selgelt põhjendamatud, ülemäärased või korduvad, võime:

a)        küsida mõistlikku tasu, võttes arvesse halduskulu, mis kaasneb taotletud meetmete võtmisega; või

b)       keelduda taotletud meetmete võtmisest.

 9.4        Kui Teie arvates on Teie andmeid töödeldud õigusvastaselt, võtke meiega ühendust aadressil factcool-ee@factcool.com ja anname probleemi lahendamiseks enda parima. Teil on õigus esitada kaebus ka järelevalveasutusele, kelleks on Ühendkuningriigi informatsiooni ülemvolinik.

 9.5        Veebisait võib aeg ajalt sisaldada linke meie partnervõrgustike, reklaamiandjate ja sidusettevõtete teistelt veebisaitidelt või teistele veebisaitidele. Nendele linkidele klõpsates tuleb Teil meeles pidada, et sellistel veebisaitidel on enda privaatsuspoliitikad ning meie ei saa mingil viisil vastutada nende poliitikate sisu eest. Palun kontrollige vastavat poliitikat enne isikuandmete edastamist nendel veebisaitidel.

 9.6        Töötleme Teie kohta käivat teavet vastavalt Tingimuste punktile 7. Meie Veebisaiti kasutades ja/või lepingut sõlmides, nõustute sellise töötlemisega ja kinnitate, et kõik Teie poolt esitatud andmed on täpsed.


f
Toode on lisatud ostukorvi